Privacy statement Wolfpack

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Works B.V. (KvK 67265502), hierna ‘Wolfpack’.

Verwerking van persoonsgegevens door Wolfpack

Voor Wolfpack is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wolfpack respecteert jouw privacy en draagt er daarom zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. 

Doeleinden van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden door Wolfpack verwerkt voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van de overeenkomst(en);
 1. het voeren van intern beheer, waaronder het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen en het zo nodig in handen van derden stellen van vorderingen; 
 2. om met jou in contact te komen en te reageren op door jou gestelde vragen; 
 3. om jou te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Wolfpack; 
 4. het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 5. het verbeteren van de website en dienstverlening van Wolfpack; 
 6. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 7. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht. 

Rechtsgrond voor de verwerking

Wolfpack mag jouw persoonsgegevens verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. Een rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
de door jouw gegeven toestemming; 
het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst; 
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Wolfpack of van een derde.
 
 

Verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang

Voor de hiervoor als 2 t/m 7 genummerde doeleinden beroept Wolfpack zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Wolfpack is in deze gevallen het intern beheer, het marketingbelang en de kwaliteits- en trainingsdoeleinden van Wolfpack. Jij kan je tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Wat het recht van bezwaar precies betekent, wordt verderop in het statement uitgelegd.

Verplichte verstrekking

Wanneer Wolfpack om persoonsgegevens vraagt, zal Wolfpack per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als jij deze gegevens niet verstrekt. Het uitgangspunt is dat Wolfpack niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Gegevens delen met derden

Voor een optimale dienstverlening delen we jouw persoonsgegevens met onze partners. Denk hierbij aan partners die ondersteuning bieden bij intern beheer en onderhoud van systemen. 

Verder geldt dat je gegevens niet met partijen gedeeld worden die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Voorgaande is alleen anders wanneer: 

 • je toestemming voor de gegevensuitwisseling hebt gegeven; 
 • Wolfpack wettelijk verplicht is om de gegevens te verstrekken.
 

Worden jouw persoonsgegevens buiten de europese economische ruimte (eer) verwerkt?

Je persoonsgegevens worden niet buiten de grenzen van de EER verwerkt. Indien voorgaande wijzigt, zullen we je daarover informeren. We zullen in dat geval de persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van passende waarborgen de persoonsgegevens buiten de EER verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering 

Wolfpack maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.  

 
 

Bewaartermijn

Wolfpack bewaart jouw persoonsgegevens in principe niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen. 

Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

Wolfpack neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader heeft Wolfpack diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijk. 

Jouw rechten

Op grond van de wet heb jij diverse rechten. Wolfpack zet de rechten voor je op een rijtje. 

 • Inzagerecht: je kunt de door Wolfpack verwerkte persoonsgegevens inzien.  
 • Rectificatie- en verwijderingsrecht: je kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen.   
 • Recht van bezwaar: je kunt jezelf altijd afmelden voor bijvoorbeeld direct marketingmails. Jouw bezwaar tegen niet-commercieel gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor onze administratie, lossen we in onderling overleg op.  
 • Recht op beperking: als je vindt dat wij niet de juiste persoonlijke gegevens hebben van jouw, heb je het recht om je gegevens tijdelijk te laten ‘bevriezen’.  
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je kunt uw gegevens door ons in een gangbaar machinaal formaat laten overdragen aan een ander verantwoordelijke persoon.  
 • Intrekking van toestemming: je hebt altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. 
 
 

Toezichthouder

 
Het staat je altijd vrij een vraag of klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vinden via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het je uiteraard ook vrij vragen te stellen aan Wolfpack over de door Wolfpack verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met Wolfpack op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Wolfpack. Wolfpack kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zal Wolfpack contact met jou opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om jou op de hoogte te stellen van de wijzigingen, voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om jou de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacy statement of over het privacy beleid van Wolfpack, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, kan je contact opnemen met Wolfpack via het contactformulier op de website.